Ritmo de la Noche w CUBAr (2016-04-15) oraz Maleo Conga Show w CUBAr (2016-04-16)